Plný úvazek

inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci

Obor: Železniční
SDÍLET PŘES:

Detaily pracovní příležitosti

Společnost
Česká republika - Drážní inspekce
Nástup
1. 10. 2022
Kraj
Hlavní město Praha
Obor
Železniční

Popis příležitosti

Generální inspektor Drážní inspekce,

jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje dne 5. září 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“).

Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“, „Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“, s místem výkonu služby v Praze. Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987). Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce, včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce. Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací, právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce, a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení).

Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1. 10. 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy. S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence. Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek, a to řidičský průkaz skupiny „B“1. Na služebním místě jsou vykonávány činnosti, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování.

Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona.

Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst. 1 zákona, tj.:

je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru2,
dosáhl věku 18 let,
je plně svéprávný3,
je bezúhonný4,
dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu5,
má potřebnou zdravotní způsobilost6.

Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona písemnou žádost o zařazení na služební místo (pokud je již státním zaměstnancem), případně v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo (pokud státním zaměstnancem není), a to na přiloženém formuláři (dále jen „žádost“).

K žádosti uchazeč přiloží:

Strukturovaný profesní životopis.
Doklad o dosaženém vzdělání5 [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona].
Doklad osvědčující bezúhonnost4 [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona].
Není-li žadatel státním občanem České republiky navíc doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující,
že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalosti českého jazyka7 [§ 25 odst. 2 zákona].

Posuzovány budou žádosti, které v listinné podobě uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Drážní inspekce, Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, nebo osobně podají v termínu do 23. září 2022 na podatelnu Drážní inspekce na výše uvedené adrese. Obálka obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být z obou stran označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo inspektor – právník“. Žádost lze podat též v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, kdy se písemnost doručí prostřednictvím veřejné datové sítě na adresu podatelny mail@dicr.cz. Další možností je doručení žádosti do datové schránky (ID datové schránky Drážní inspekce: vi6aigp). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přičemž taková žádost bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena písemným podáním.

Bližší informace poskytne:

Bc. Jana Holická, DiS., personalistka – mzdová účetní, email: mail@dicr.cz, tel: 736 521 051, popř. Mgr. Martin Drápal, tel: 736 521 000.

Mgr. Jan Kučera

generální inspektor Drážní inspekce

https://www.dicr.cz/informace-pro-verejnost/volna-sluzebni-mista/oznamen…