ROPID

 • Sociální sítě:

Popis společnosti

ROPID, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, zahájil svoji činnost dne 1. prosince 1993. ROPID byl zřízen usnesením 33. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy jako příspěvková organizace hl. m. Prahy. Jeho založením vyvrcholil záměr města reagovat na probíhající společenské a ekonomické změny a vybudovat moderní integrovaný systém hromadné dopravy osob v hlavním městě Praze a jeho okolí. Cílem tohoto systému je nabídnout atraktivní a důstojnou hromadnou dopravu osob pro všechny skupiny obyvatel a návštěvníků města a vytvořit tak alternativu stoupající intenzitě automobilového provozu.

Vytvořením a rozvojem systému PID byl pověřen ROPID, odborná organizace, odpovědná za funkci Pražské integrované dopravy. Její úloha je organizační a kontrolní. Ze své práce se odpovídá orgánům samosprávy a státní správy, které jej zabezpečením dopravy pověřily.

Základní kompetence organizace ROPID jsou:

 • příprava dalšího rozvoje integrovaného dopravního systému a jeho vytváření
 • zpracování zásad organizace hromadné dopravy osob, stanovení potřebného objemu dopravních výkonů k zajištění dopravní obslužnosti území a jejich projednání s obcemi, hl. m. Prahou, Středočeským krajem a dopravci
 • návrh dopravních opatření, intervalů linek, jízdních řádů, prokladů a návazností
 • spolupráce na realizaci preferenčních opatření
 • objednávka vlaků na území Prahy
 • návrh ekonomického zajištění provozu PID při efektivním využití dostupných finančních prostředků
 • návrh tarifu a jízdného PID
 • vypracování regionálního plánu dopravy
 • uzavírání smluv k zajištění provozu PID s dotčenými obcemi, hl. m. Prahou, Středočeským krajem a dopravci v zastoupení hl. m. Prahy a kontrola jejich plnění
 • organizace finančních toků tržeb a dotací v PID
 • výběr dopravců nově zřizovaných linek formou veřejných obchodních soutěží
 • zajištění jednotného informačního systému PID