Popis společnosti

Technická správa komunikací hl. m. Prahy je akciovou společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je hlavní město Praha.

Společnost byla založena především proto, aby spravovala, udržovala, opravovala a dále rozvíjela nemovitý majetek, což jsou silnice II. a III. třídy, místní a vybrané účelové komunikace na území hlavního města. Dále je jejím úkolem i poskytování služeb spojených se správou tohoto nemovitého majetku, stejně jako projektová, dopravně-inženýrská a stavebně inženýrská činnost.

Provádíme zejména soustavnou údržbu komunikací a jejich příslušenství, jako je například dopravní značení, světelná signalizace, chodníky, mosty, tunely, zeleň, nábřežních zdí a mnoho dalších objektů. V případě potřeby zabezpečujeme opravy a rekonstrukce městských komunikací, a to jak částečné, tak i celkové, stejně jako organizujeme stavební činnost v dopravě.

Vedle toho se rovněž zabýváme opatřeními ke snižování dopravní nehodovosti, optimalizací organizace a řízení silničního provozu, sledováním a vyhodnocováním vývoje dopravy i systematickou přípravou dalšího rozvoje celé dopravní soustavy hlavního města Prahy, abyste mohli projet Prahou co nejplynuleji a nejrychleji.

Veškeré činnosti zajišťujeme dodavatelským způsobem. Nezaměstnáváme v pracovním poměru žádné dělnické profese zaměřené na správu komunikačního majetku, ale pouze techniky a administrativní pracovníky. Ti celou správu komunikačního majetku hlavního města organizují a řídí.

Svojí činností navazujeme na předchozí organizace spravující komunikační majetek hlavního města Prahy. Od roku 1963 totiž existovala taková organizace pod názvem Pražské komunikace. V roce 1967 byla zřízena Technická správa komunikací, která v roce 1996 začala fungovat jako příspěvková organizace hl. m. Prahy. 1. ledna 2008 se Technická správa komunikací hl. m. Prahy sloučila s Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy.